Plače v Republiki Sloveniji

ŠTEVILO DELOVNIH UR ZA POSAMEZNI MESEC ZA LETO 2015:

MESECDELAVNIKIPRAZNIKIŠT. UR/MESECSKUPAJ DNI
JANUAR21117622
FEBRUAR20016020
MAREC22017622
APRIL20217622
MAJ20116821
JUNIJ21117622
JULIJ23018423
AVGUST21016821
SEPTEMBER22017622
OKTOBER22017622
NOVEMBER20016020
DECEMBER22118423
 25562.088261

MINIMALNA PLAČA V RS ZA LETO 2015 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 6/2015 objavljen znesek minimalne plače. Znesek minimalne plače se 1.1.2015 poveča za 0,2% in znaša 790,73 EUR bruto. Znesek velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2015 dalje, in bo praviloma izplačan februarja 2015.

ZAJAMČENI OSEBNI DOHODEK V RS

Je do uveljavitve minimalne plače predstavljal najnižjo možno izplačano mesečno plačo. Od aprila 1995 dalje, ko jo je v tej vlogi zamenjala minimalna plača, je zajamčeni osebni dohodek le še osnova za določitev višine zneskov nekaterih denarnih nadomestil. Od aprila 1995 dalje zajamčeni osebni dohodek ni več v nobeni povezavi s plačilom za delo.

S sprejemom novega Zakona o minimalni plači je prenehal veljati Zakon o določitvi minimalne plače, razen v členu, ki govori o zajamčeni plači. Ta ostaja v veljavi do sprejetja nove pokojninske zakonodaje. Takrat bo prenehal veljati institut zajamčene plače

IZHODIŠČNA PLAČA

Je določena za posamezen tarifni razred v tarifni prilogi kolektivne pogodbe. Znesek izhodiščne plače se nanaša na poln delovni čas, za doseganje vnaprej pričakovanih delovnih rezultatov in za normalne pogoje dela. Delavčeva osnovna plača mora biti ob izpolnitvi prej naštetih treh pogojev, najmanj enaka izhodiščni plači. Izhodiščna plača je določena za posamezni tarifni razred v tarifni prilogi kolektivne pogodbe. Pogajalske stranke kolektivnih pogodb običajno določijo višino izhodiščne plače za I. tarifni razred. Izhodiščne plače po ostalih tarifnih razredih pa so določene na osnovi relativnih razmerij med tarifnimi razredi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regres v Republiki Sloveniji

Regres za leto 2015

znaša najmanj v višini 790,73 EUR bruto. V kolikor v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

131. ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH DOLOČA PRAVICO DO REGRESA

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. 

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona (v posebnih primerih kot so predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju, predpisi o starševskem dopustu). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA 

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni ali krajši delovni čas od polnega. Delavec, katerega delovna obveznost je razporejena na 5 delovnih dni v tednu, ima pravico do minimalnega letnega dopusta v trajanju 20 delovnih dni, delavec, katerega delovna obveznost je razporejena na 6 dni v tednu, pa minimalno 24 delovnih dni.

Sorazmerni del letnega dopusta in regresa pa pripada delavcu v posameznem koledarskem letu za posamezni mesec in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela. Sorazmerni del, torej 1/12 za vsak mesec zaposlitve, pripada delavcu, ki sklene ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima torej v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta. Če delavec dela v koledarskem letu pri dveh delodajalcih, mu je vsak dolžan zagotoviti sorazmeren del dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan.

Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, en del pa mora trajati vsaj dve tedna. Delavec je dolžan planirati in izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta do konca koledarskega leta, preostanek pa najkasneje do 30. junija naslednjega leta. En dan letnega dopusta lahko delavec izrabi na dan, ki ga sam določi, a mora o tem delodajalca obvestiti najmanj tri dni prej. Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj en teden letnega dopusta v času šolskih počitnic.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zakoni s področja zaposlovanja

 

ZAKONI IN PREDPISI, KI VELJAJO V RS:

 


Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.